ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ವೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+
ಜನಸೇವಕ (ನಾಗರಿಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ)