ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ವೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+

ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಿಂಚಂಚೆ
1 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ nodalofficersam@gmail.com
2 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ddamanure@gmail.com
agrijdinputs@nic.in
ddapp146@gmail.com
3 ಅಟಲ್ ಜೀ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ adnemmadi@gmail.com
4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲಾಖೆ bcwd.itcell@karnataka.gov.in
5 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ systemsmanager-bda@ka.gov.in
6 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ gmcr@bescom.co.in
agmcr4@gmail.com
7 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ dtoplanning@mybmtc.com
8 ಕಟ್ಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಮಂಡಳಿ karbuildworkerswelfare@gmail.com
9 ಕಾಡಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ cadadirectorate.kar@gmail.com
10 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವ ರಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ dgm_tl@cescmysore.in
wss_tracklead@cescmysore.in
Agm_tl1@cescmysore.in
md@cescmysore.org
projectscesc@gmail.com
spomd@cescmysore.org
gmtech@cescmysore.org
11 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ cocmrfkar@gmail.com
cmrf@karnataka.gov.in
12 ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ basavarajaiah.sr@gmail.com
13 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ srinischay03@gmail.com
14 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ addldirmsme@gmail.com
16 ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ dfkarnataka@rediffmail.com
17 ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ ahvsvigilence@gmail.com
commissionerahvs@gmail.com
kswdcl@gmail.com
adqcpf@gmail.com
ghousevet@gmail.com
19 ಆಯುರ್ವೇದ ಯೋಗ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯುನಾನಿ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಲಾಖೆ ayushdla@gmail.com
20 ವಿದ್ಯು ತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ceig.tech@gmail.com
eitaxsection@gmail.com
21 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ prathamkm@gmail.com
dc_jagadeesh@yahoo.co.in
directorfbish@gmail.com
22 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ sadh.pn@gmail.com
jdhveg@gmail.com
23 ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ddadmn.dipr-ka@gov.in
sirihany@gmail.com
sahana.maji@gov.in
bhrungeesh.n@gov.in
ddfilms.dipr-ka@gov.in
24 ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇ ಲಾಖೆ kanbhavblr@gmail.com
25 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ karbuildworkerswelfare@gmail.com
chandan.labour@gmail.com
26 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ splsecy-dpar@karnataka.gov.in
27 ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in
29 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ director-dpl@ka.gov.in
31 ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ aigrcomp@karnataka.gov.in
32 ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ detempkar@gmail.com
33 ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ sanjanasinghm93@gmail.com
34 ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ naveen.mrc@gmail.com
35 ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರ ತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ director.dssp@karnataka.gov.in
36 ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ dckarnataka@gmail.com
adldc.dcd-ka@nic.in
channakeshava.kns@gmail.com
ramesh3217@gmail.com
37 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ jagadishchandrahs@gmail.com
38 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ md@cescmysore.org
dgm_tl@cescmysore.in
wss_tracklead@cescmysore.in
Agm_tl1@cescmysore.in
39 ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾ ಹಕರ ವ್ಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ itcell.fcs-ka@nic.in
ddit.fcs-ka@nic.in
40 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ rfo2_ictc@aranya.gov.in
41 ಗುಲ್ಬ ರ್ಗಾ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ eeitcellgescom@gmail.com
mdgesco@gmail.com
42 ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ gwdkar@gmail.com
43 ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ gttcexam@gmail.com
44 ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ddinvnjn@gmail.com
deputydirectorhandloomsgok@gmail.com
45 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸೇವೆಗಳು ddehospital-hfws@karnataka.gov.in
46 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸೇವೆಗಳು( ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೀಟಿ) jdark-hfws@karnataka.gov.in
47 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ seeit@hescom.co.in
seeit.hescom@gmail.com
aeit2@hescom.co.in
aeit1@hescom.co.in
eeit@hescom.co.in
md@hescom.co.in
48 ಉನ್ನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ bhagyavana@gmail.com
49 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ keagok@karnataka.gov.in
50 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ JDIT@kiadb.in
gm@kiadb.in
51 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ g.sathyavathi@gmail.com
kpsc-ka@nic.in
psckar@gmail.com
52 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ cepramc@kpwd.gov.in
53 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂ ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ pmboffice97@gmail.com
ksdneb@gmail.com
54 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು directorksfes@gmail.com
55 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶುಶ್ರೂ ಷ ಪರಿಷತ್ karnatakastatenursingcouncil@gmail.com
USHAMBHANDARI@gmail.com
karnatakanursingcouncil@yahoo.in
56 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಮಂಡಳಿ directorgokdom@gmail.com
itcellgokdom@gmail.com
57 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ shekarscrb@ksp.gov.in
58 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ctmcom@ksrtc.org
dtoawatar@ksrtc.org
59 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾ ಣ ನಿಗಮ gmcom.kswc@gmail.com
60 ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ basavarajaiah.sr@gmail.com
61 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ systemanalyst@karnatakahousing.com
62 ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ nanjeshb@gmail.com
basavarajaiah.sr@gmail.com
63 ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ edkreis@rediffmail.com
64 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ksdb.ho@gmail.com
65 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ sadpi-cc-kseeb@ka.gov.in
sadpioe.kseeb@ka.gov.in
67 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯ regevakslu@gmail.com
regeval@kslu.ac.in
vc@kslu.ac.in
68 ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯು ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ sanjeev.ranagatti@gmail.com
aeeit1@mesco.in
69 ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ nodalofficeramp@gmail.com
70 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲಾಖೆ itcellgokdom@gmail.com
directorgokdom@gmail.com
71 ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ctmnekrtcglb@gmail.com
72 ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ctmnwkrtc@gmail.com
73 ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ prs-plg@karnataka.gov.in
acsplanningkar@gmail.com
74 ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ mangaloreport@gmail.com
75 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ ads-rcs-ka@nic.in
76 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ nadakacheritech@yahoo.com
77 ಗ್ರಾ ಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ rdpr.info@gmail.com
78 ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ mslolaksha.68@ka.gov.in
79 ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ teamsilk.mis@gmail.com
80 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲಾಖೆ jd.edn.swd@gmail.com
81 ತಾಂತ್ರಿ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ prasanna.naren@gmail.com
82 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ transcom@nic.in
83 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲಾಖೆ jd.edn.swd@gmail.com
84 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ techvjnl@gmail.com
basavarajaiah.sr@gmail.com
85 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ jdicds.dwcd@gmail.com
86 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀ ಡಾ ಇಲಾಖೆ karyp2012@gmail.com
ysdsec@gmail.com