ಸೇವಾ ಸಿಂಧು

SUMMARY REPORT

From Date : To Date :
Department : Services :

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ

ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ

ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

080-4455 4455

ಸೇವಾಸಿಂಧು ಮಾಹಿತಿ

ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
#೧೩, ಸಿಆರ್ ಎನ್ ಛೇಂಬರ್,
ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ,
೨ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

080-22370281

ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆ