ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

Transport Department

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು/ಟಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸುವುದು

Disbursement of cash relief to Auto-rickshaw drivers & Taxi drivers for Covid-19

Status of the Application